Arany János Tehetséggondozó Program

 

Az oktatási és kulturális miniszter 36/2009. (XII. 23.) OKM rendelete

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 1. szám

Az oktatási és kulturális miniszter 1/2010. (I. 8.) OKM rendelete
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.§
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 3. számú melléklete az e rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti kerettantervekkel egészül ki.

2.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ 15. napon veszti hatályát.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Teljes dokumentum letölthető: