Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium                                                            040652

A kollégiumi felvételi eljárás szabályai

Alapvetések:

A szabad iskolaválasztás mellett mindenkit megillet a szabad kollégiumválasztás joga.

Azoknak a középiskolásoknak a jelentkezését várjuk, akik kaposvári középiskolákban folytatják tanulmányaikat, és nehézségekbe ütközik naponta bejárni a középiskolába.

A kollégiumi elhelyezésért nem kell fizetni, csak az étkezés térítésköteles. Igény szerint napi háromszori étkezést tudunk biztosítani helyben.

A tanulók kollégiumi jogviszonya – kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket - egy tanévre szól (Nkt. 52. § (4)).

 1. A 9. osztályos tanulók jelentkezése 2 módon történhet a kollégiumba.
 • Amennyiben a tanuló középiskolai továbbtanulási jelentkezési lapján jelölte a kollégiumi elhelyezés iránti igényét, úgy a tanulót felvevő gimnázium továbbítja a kollégium részére ezt az igényt, ami felvételi kérelem egyben. Ez az eljárás a Kaposvári Tankerületi Központ középfokú intézményei esetében lehetséges, konkrétan: Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium. Az iskolák által átadott információk alapján a kollégium értesíti a diákot a felvételről vagy elutasításról.
 • Amennyiben a középiskolai felvételi lapon nem jelölték ezt az igényt, úgy külön írásbeli kérelmet kell az intézményvezetőnek címezve benyújtani. A felvételi kérelmek benyújtásának határideje május 30. Rendkívüli esetben (fellebbezés a középiskolában, egyéb helyzet) folyamatosan lehet beadni kérelmet. Felvételi kérelem nyomtatvány a honlapunkon megtalálható: www.klebi.edu.hu

 

 • Azok a tanulók, akik szakképzésbe jelentkeznek továbbtanulni, és szeretnének hozzánk kerülni kollégiumba, azokat kérjük, hogy csak a kollégium honlapján található jelentkezési lap (felvételi kérelem) kitöltésével adják be hozzánk felvételi igényüket.
 • A jelentkezett tanulók a beírási naplóba kerülnek bevezetésre. A felvételről az igazgató dönt. Döntéséről írásos értesítést, határozatot küld a tanulónak (kiskorú tanuló esetében gondviselőjének).
 • A tényleges kollégiumi nyilvántartásba vétel a kollégiumba történő beiratkozással valósul meg, amely azonos időpontban (napon) zajlik a középiskolai beiratkozással, általában június második felében.

 

 1. Tárgyévet megelőző tanév április 15-ig, a kollégiumban fel kell mérni a kollégiumi jogviszony megújítására vonatkozó tanulói igényeket. A felvételi kérelmeket évente kell megújítani. A kérelem megújításában a nevelőtestület javaslata alapján az igazgató dönt. A megújítási kérelmek rendezése (már nálunk lévő kollégisták esetében) május 15-ig a csoportvezető pedagógus közreműködésével és összesített javaslatával történik.

 

 1. A tanuló (kiskorú esetében szülője, gondviselője), tanév közben is kérheti felvételét írásban. A kollégiumi felvételről vagy elutasításról az igazgató határozatot hoz, írásban értesíti a kérelmezőt az iratkezelés szabályai szerint.
 2. Felvételi elutasítás esetén is az igazgató döntését indoklással határozatba foglalja. A határozatnak a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is kell tartalmaznia.
 3. A határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül kell a kollégium igazgatójához benyújtani. A fellebbezés továbbítására és a másodfokú határozat közlésére az államigazgatási eljárás szabályai az érvényesek.
 4. Helyhiány esetén a tanuló (kiskorú esetén szülője, gondviselője) élhet azon jogával is, hogy felvételi kérelmét fenntartja. Ebben az esetben várakozó listára kerül a tanuló, és amennyiben lesz szabad férőhely, úgy az igazgató értesíti a lehetőségről. A várakozási listán a kérelmek beérkezési sorrendben kapnak helyet.
 5. A kollégiumi beköltözés tudnivalóit beiratkozáskor kapják meg a tanulók. A beköltözés mindig a tanítás első napját megelőző napon történik.
 6. Amennyiben a tanuló a tanév első napjáig mégsem foglalja el a számára fenntartott helyet, nem jelzi írásban fenntartással kapcsolatos kérését, úgy az adott hely szabaddá válik, és más tanulóval kerül betöltésre.
 7. Érettségi után képzésben (13-14. évfolyam) résztvevő, nagykorú tanulókat abban az esetben tudunk felvenni, amennyiben az érettségi előtti képzésben résztvevők vagy kiskorú tanulók nem töltik be a rendelkezésre álló férőhelyeket.
 8. A másodszakmás (másodtechnikus) képzésben részt vevő tanulók a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, térítési díj megfizetésével vehetik igénybe a kollégiumi elhelyezést. A térítési díj meghatározása a fenntartó által történik. A kollégium igazgatója a díjat, a fenntartó által meghatározott szabályok alapján, csökkentheti, illetve elengedheti.
 9. A felvételt nyert tanulók csoportba sorolásáról a nevelőtestület egyeztetésével az igazgató dönt. Egy-egy csoportba, az azonos évfolyam osztályaiba járók kerülnek elsődlegesen, de a csoportlétszámok átlagát (22fő) figyelembe véve ettől eltérés is megengedett. A csoportok élén csoportvezető tanár áll, aki közvetlen, napi kapcsolatban van a tanulóval.
 10. Nkt. 52.§ (3) szerint „A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba. Fel kell venni a kollégiumba azt a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulót, akinek gyermekotthoni elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg.” Kaposvár városi állandó lakóhellyel rendelkező tanuló akkor is felvehető, ha iskolájának igazgatója, illetve osztályfőnöke a gyermek személyiségfejlődése érdekében, annak kollégiumi elhelyezését írásban kezdeményezi, vagy valamely programba nyert felvételt.
 11. A nem magyar állampolgárságú tanulók felvételénél az Nkt 92. §-ában foglaltak az irányadók. Ha a Magyarország területén élő, tartós tartózkodási engedéllyel nem rendelkező kiskorú nem magyar állampolgár kéri felvételét a kollégiumba, igazolnia kell, hogy a szülői felügyelettel kapcsolatos feladatokat ki látja el, továbbá, hogy a felmerülő kiadásokról (étkezési térítési díj stb.) ki gondoskodik.