Felvételi tájékoztató

A kollégiumi felvételi eljárás szabályai

1. Az első éves (9. osztályos) tanulók jelentkezése 2 módon történhet a kollégiumba.

  • Amennyiben a tanuló középiskolai továbbtanulási jelentkezési lapján jelölték a kollégiumi elhelyezés iránti igényüket, úgy a tanulót felvevő középiskola továbbítja részünkre ezt az igényt, ami felvételi kérelem egyben. Ezen kérelem alapján a kollégium értesíti a diákot a felvételről vagy elutasításról.
  • Amennyiben a középiskolai felvételi lapon nem jelölték ezt az igényt, úgy külön írásbeli kérelmet kell az intézményvezetőnek címezve benyújtani. A felvételi kérelmek benyújtásának határideje május 30. Rendkívüli esetben (fellebbezés a középiskolában, egyéb helyzet) folyamatosan lehet beadni kérelmet.
  • A jelentkezett tanulók a beírási naplóba kerülnek bevezetésre. A felvételről az intézményvezető dönt. Döntéséről írásos értesítést, határozatot küld a tanulónak (kiskorú tanuló esetében gondviselőjének).
  • A tényleges kollégiumi nyilvántartásba vétel a kollégiumba történő beiratkozással valósul meg, amely azonos időpontban (napon) zajlik a középiskolai beiratkozással, általában június második felében.

A felvételi kérelem nyomtatványát a bal oldalsáv "Felvételi kérelem" nevű blokkjában találja.

2. Elsődlegesen a Táncsics Mihály Gimnázium, a Munkácsy Mihály Gimnázium tanulóit és a Kaposvári Szakképzési Centrum tanulóit fogadjuk. Amennyiben további szabad hely marad fönn, úgy Kaposvár középiskoláiban tanuló diákoknak is tudunk helyet biztosítani.

3. A kollégium felvétele 1 tanévre szól. A felvételi kérelmeket évente kell megújítani. A kérelem megújításában a nevelőtestület javaslata alapján az intézményvezető dönt. A megújítási kérelmek rendezése (már nálunk lévő kollégisták esetében) május 30-ig a csoportvezető pedagógus közreműködésével és összesített javaslatával történik.

4. A tanuló (kiskorú esetében szülője, gondviselője), tanév közben is kérheti felvételét írásban. A kollégiumi felvételről vagy elutasításról az intézményvezető határozatot hoz, írásban értesíti a kérelmezőt.

5. Felvételi elutasítás esetén is az intézményvezető döntését indoklással határozatba foglalja. A határozatnak a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is kell tartalmaznia.

6. A határozat ellen fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül kell a kollégium igazgatójához benyújtani. A fellebbezés továbbítására és a másodfokú határozat közlésére az államigazgatási eljárás szabályai az érvényesek.

7. Helyhiány esetén a tanuló (kiskorú esetén szülője, gondviselője) élhet azon jogával is, hogy felvételi kérelmét fenntartja. Ebben az esetben várakozó listára kerül a tanuló, és amennyiben lesz szabad férőhely, úgy az intézményvezető értesíti a lehetőségről. A várakozási listán a kérelmek beérkezési sorrendben kapnak helyet.

8. A kollégiumi beköltözés tudnivalóit beiratkozáskor kapják meg a tanulók. A beköltözés mindig a tanítás első napját megelőző napon történik.

9. Amennyiben a tanuló szeptember 1-ig mégsem foglalja el a számára fenntartott helyet, nem jelzi írásban fenntartással kapcsolatos kérését, úgy az adott hely szabaddá válik, és más tanulóval kerül betöltésre.

10. Érettségi után képzésben (13-14. évfolyam) résztvevő tanulókat csak abban az esetben tudunk felvenni, amennyiben az érettségi előtti képzésben résztvevők nem töltik be a rendelkezésre álló férőhelyeket. A kérelmeket szept. 1-ig kérjük beadni az ebben érintettektől.

11. A felvételt nyert tanulók csoportba sorolásáról a nevelőtestület egyeztetésével az igazgató dönt. Egy-egy csoportba, az azonos intézménybe és azonos osztályba járók kerülnek elsődlegesen, de a csoportlétszámok átlagát (22fő) figyelembe véve ettől eltérés is megengedett. A csoportok élén csoportvezető tanár áll, aki közvetlen, napi kapcsolatban van a tanulóval.