Iskolánk sajátos körülmények között került be az Arany János Tehetséggondozó Programba. Eredetileg nem pályáztunk, de a régióban nem volt jelentkező, így bennünket a korábbi eredményeink alapján „felkértek” a részvételre. Ennek a késésnek az lett a következménye, hogy az első évben nem indult nálunk osztály.

   Ettől függetlenül, a program alapító intézménye vagyunk, hiszen az első János-hegyen, a Sport szállóban megtartott előkészítőtől kezdve, minden megbeszélésen részt vett az intézmény igazgató-helyettese Reőthy Ferenc programfelelősként és Terlaky Edit, a tervezett első osztály osztályfőnöke. Bekapcsolódtunk a tervező, előkészítő vitákba és természetesen a program szakmai-pedagógiai kidolgozásába is.

   Kezdetben együttműködő kollégiumi partnerünk a Gyergyai Kollégium volt, a 2003-as alapításától pedig a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégiummal dolgozunk a program megvalósításán.

   A nevelőtestületből a program indulása vegyes érzelmeket váltott ki, hiszen korábban szinte kizárólag a tanulmányi teljesítmény alapján kiválasztott diákok kerültek be iskolánkba. Fokozatosan megváltozott a tehetség fogalomhoz való viszony. Egyre több tanár ismerte fel és vállalta azt a nemes elkötelezettséget, amivel a programba bekerülő tanulókkal való foglalkozás jár. A Program minden területen előre mutató változásokat hozott iskolánkban. Sok területen változott a tantestület, egyre inkább a nevelés központú, a tanulók érdekeit szem előtt tartó, egyéni tanulási utakra, a készség-képesség fejlesztésre figyelő szemlélet lett a meghatározó.

   A Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2001 óta vesz részt a programban, társintézményünk a Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium 2003 óta. Jelenlegi programvezetés tagjai: Reőthy Ferenc gimnáziumi igazgató, Tóthné Berzsán Gabriella programfelelős, Dr. Giber Vimos kollégiumi igazgató és Gálovics Edit programgazda.

 

A program megvalósítása, egyéni kaposvári arculata

   Egy esélyteremtő program megvalósítása kihívás és felelősség is egyben. Az Arany János Tehetséggondozó Program tehetséges diákok felkarolásával segíti az értelmiségi életpályához vezető utat. Pedagógiai feladatunknak tekintjük a hátránykompenzálást, a tehetséggondozást és a tanulók komplex személyiségfejlesztését. Ennek vetülete, folyamatos és állandó értékmérője, hogy adott diák mennyivel jutott közelebb a saját tanulási céljaihoz. Megvalósításában kiemelt szerepet szánunk a következő tevékenységeknek:

   Az ismeretek kiegyenlítése, gazdagító programok biztosítása azt jelenti az intézménypárban, hogy figyelemmel kísérjük tanulóink teljesítményét a belépés pillanatától kezdve. Megismerjük a tanulókat és segítjük önmaguk megismerését. Csoportos vagy egyéni szükségletek szerint szervezzük meg a tanórákat, foglalkozásokat. Társadalmunk igényeinek megfelelően nagy gondot fordítunk a nyelvi és informatikai oktatásra. Így már az előkészítő évfolyamban emelt óraszámban tanítjuk az angol nyelvet, matematikát, valamint az informatikát. Önismeret foglalkozásokkal segítjük a sikeres beilleszkedést és haladást.

   Minden tanulónak egyéni fejlesztési tervet, dinamikus személyiségprofilt készítenek a pedagógusok. Minden pedagógus, aki a tanulóval munkakapcsolatban áll, részt vesz a tanuló fejlesztésében, tapasztalatait közreadja és megosztja. Programunk súlypontjainak megfelelőn 10. osztály végén informatikai, 11. osztály végén előrehozott nyelvi érettségit tudnak tenni diákjaink. Ezek az előrehozott vizsgák hozzájárulnak ahhoz, hogy a továbbtanulásban központi helyet elfoglaló tantárgyakra az utolsó gimnáziumi év alatt mindenki jobban tudjon koncentrálni. 

   Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy minden egyes diákunk továbbtanulási szándékát megismerjük és nyomon kövessük, hogy az azokhoz tartozó követelmények teljesítésében hol tartanak tanítványaink. Tapasztalataink szerint, a diákok egyéni érdekeinek megfelelő pályaválasztás kialakításához szükséges a jövőbeni lehetséges élethelyzetek (ösztöndíj, megélhetés) feltárása, alternatívák kínálása is.

   Minden tanulónak lehetőséget biztosítunk tehetségterületének kibontására, megmutatására. A tehetséggondozás azt jelenti nálunk, hogy kiemelt tehetséggondozásba vonjuk be a diákokat. Versenyhelyzeteket kínálunk diákjainknak, felkészítjük őket, kitartásra, megmérettetésre, tapasztalatszerzésre ösztönözzük őket. Figyelembe vesszük tanítványaink erős és gyenge oldalait, mentorként és szakemberként alakítjuk a tanulóval együtt a továbblépés lehetőségét, élünk a mentális és fizikai alkotás szükségszerűségével, támogatjuk a tehetséges tanuló életútját, mintát kínálunk az életvezetéshez. 

   Arra is neveljük őket, hogy felelős döntéseket hozzanak életükben. Belső és külső pályázatokkal, önértékelés és reflexiók gyakorlásával támogatjuk céljaik elérésére diákjainkat. Speciális tehetség-foglalkozásokat (szakkörök, sportfoglalkozások, úszás, dráma, önismeret, tanmódszertan), és lehetőségeket egyaránt biztosítunk diákjainknak. Célunk, hogy megtanuljanak tanulni, kommunikálni, ismerjék meg önmagukat, legyen életük szerves része a kritikai gondolkodás. Ezt segítik az intézménypár által kínált speciális felkészülések, a tehetségterület szerint foglalkozások és bemutatkozási lehetőségek, programok és események. Képesek vagyunk támogatást és kihívást is nyújtani egyszerre, amely építő környezetet és mintát kínál tanítványainknak. Országos versenyeredményeink mutatják, hogy a képzésünkben résztvevő diákok a kortársaikkal összemérve tudásukat bizonyítják, hogy a programban nagyon hatékony tehetséggondozó munka folyik. 

   Szociális támogatási rendszert is alkalmazunk. Egyéni kérelmekkel, illetve a programokhoz igazodva több alkalommal, anyagi támogatást nyújtunk a diákoknak, így kompenzáljuk az öltözködés, a könyvek és felszerelések, az étkezés vagy utazás felmerülő nehézségeit. Anyagiakkal nem mérhető az a mentális támogatás, amit a diákok pedagógusainktól kapnak egyéni törődés vagy életviteli és tehetség mentorálás keretében. Tanítjuk őket a felelős magatartás, az életcélok megtalálásában, a helyes életvezetés alakításában, a fontos dolgok felismerésében, az önmagukkal való törődésben, az önazonosság alakításában. Figyelünk egészségügyi állapotukra, szükség szerint kezdeményezzük szakorvosi ellátásukat, felhívjuk a szülők figyelmét az általunk tapasztalt jelenségekre.

   Kollégiumi programhétvégék szervezése azt jelenti nálunk, hogy komplex programhétvégéket szervezünk a diákoknak. Például minden tanulót, minden évben, egyszer biztosan eljuttatunk egy egyedi kulturális élményhez (színház, koncert, hangverseny, opera). Ugyanez igaz a sport esetében is, az őszi időszakot sportolással és csapatépítéssel, közös kirándulással kezdik a diákok. Évente más helyszínekre szervezünk tematikus kirándulásokat, ahol kulturális, történelmi és földrajzi ismereteiket gazdagítjuk úgy, hogy tanulói aktivitással a proaktív lét életszemléletét is erősítjük. Minden tanulónkkal megismertetjük Erdély különleges világát, továbbá a szomszédos országokba is betekintési lehetőséget teremtünk, amikor gyakorolhatják és fejleszthetik idegen nyelvi készségeiket. Minden évfolyamnak megvan a maga nagy kihívása.

   Közösségépítésünk új dimenziót nyit mindig. Mivel a tanulók alapvetően több törődést igényelnek, mint más tanulóink, így nagy szerep hárul a csoportonként szervezett közösségekre. Az egyes csoportok közösséggé formálásában komoly szerep hárul a csoportok vezetését ellátó pedagógusokra, akik az összetartó közösségek alakításában szorosabb érzelmi kapcsolatot alakítanak ki. Az öt évet átölelő összezártság és együvé tartozás egyben a személyes integráció kapcsolatrendszerének záloga is.

   Szervezeti és hálózati szempontból is hálásak vagyunk a Programnak. Az elmúlt években nagyon sokat adott nekünk kihívásban és lehetőségben egyaránt. Segítette a nevelés és oktatás egyensúlyi szemléletének alakulását és helyi innovációk fejlesztését. A programleírás elvárásai ösztönöztek bennünket, hogy gondoljuk végig eddigi tehetséggondozó gyakorlatunkat és törekedjünk arra, hogy az erőforrások optimalizálásával egyre jobbak legyünk, erősítsük meg tudásunkat. Érdekes tapasztalatra tettünk szert, amikor újra-gondoltunk egy tevékenységet, mivel máris újabb és újabb kapukat nyitottunk magunk előtt. Úgy működtünk, mint a dominó, egyik változás indította, generálta a másikat. 

   Az intézménypár rendszeresen gyűjti a tanulói eredményeket az alábbiak szerint: tanulmányi eredmények, érettségi eredmények, tehetségterületek és eredmények, ECDL vizsgák, nyelvvizsgák, jogosítvány, pályaválasztás-továbbtanulás, mentorálás, programhétvégék, külföldi utazási részvételek, dicséretek, elmarasztalások.

Kiemelt eredmények és értékek:

 • Ez ideig 499 tanuló került felvételre a Kaposváron induló AJTP osztályokba.

 • Somogy megye sok általános iskolájából fogadtunk már diákokat a Programban. Legtöbb tanulót küldő iskolák: Törökkoppányi Általános Iskola, Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola, Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola, Buzsáki Általános Iskola, Kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola, Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Szennai Fekete László Általános Iskola Kaposfő Tagiskolája.

 • Az AJTP beiskolázás és toborzás kiemelkedő volt 2009 és 2014 között. Országosan is jó eredmény kompenzálta a kezdeti alacsony beiskolázást.

 • Magasnak ítéljük meg a Programban résztvevő testvérpárok számát.

Az eddigi 50 testvérpárból gyakoriak 3-4 fős testvérpárok is.

 • 2013 óta minden augusztusban Táncsics Tehetségtábort szervezünk, melyre a vonzáskörzetünkben lévő általános iskolák kiemelkedő tanulmányi eredményű tanulóit hívjuk meg. 

 • Az AJTP osztályok érettségi átlaga mindig 4 egész fölött volt, megközelíti a gimnáziumi érettségi átlagát, pl. 2019-ben 4.46/4.57 (AJTP/gimnázium).

 • A felsőoktatásba való bekerülés aránya azonos más gimnáziumi osztályok továbbtanulási mutatóival.

 • 100%-os az ECDL vizsga megszerzése. Tanulóink között igen magas (95%-os) a jogosítványt szerzettek aránya.

 • Országos döntős helyezések: Arany Dániel Matematika Tanulóverseny, Kenguru Nemzetközi Matematikai Tesztverseny, Felvidéki Magyar Matematika Verseny, Dusza Árpád Programozó Verseny, Nemes Tihamér Országos Informatikai Verseny, Nemes Tihamér Online Országos Informatikai Verseny. OKTV döntős eredmények informatika tantárgyból több évben is, spanyol nyelvből és matematikából. 

 • Elhoztuk kollégiumi felkészítéssel a XVI. Tudományos Esszépályázat Humán Tudományok terület, nemzetközi versenyének 1. helyét 2018-ban, XVII. KutDiák Tudományos Esszépályázat Szociológia és Társadalomtudományi Szekciójának 1 helyét 2019-ben, a KutDiák Tudományos Poszterverseny Humán- és Társadalomtudományi szekció 1. helyét 2019-ben és 2018-ban.

 • AJTP tantárgyi versenyeken az utóbbi években matematikából, informatikából, angol nyelvből és német nyelvből ott állnak a képzeletbeli dobogón tanítványaink. Nem egyszer fordult elő, hogy ezeken a versenyeken a legeredményesebben szereplő iskola voltunk.

 • Rendszeresen felkészítjük és versenyeztetjük diákjainkat az AJTP országos leány röplabdatornán, ahol 1. helyezést értünk el az elmúlt 4 évben, így a vándorserleget is mi birtokoljuk.

 • 2020-ban már 17. alkalommal rendezzük meg az AJTP országos Informatikai versenyét, ami a nemes versengés lehetősége mellett, mára már színvonalas szakmai együttműködéssé nőtte ki magát a Programban részt vevő iskolák számítástechnika munkaközösségei között. Az utóbbi években, az informatika intézményünkben sikerágazattá vált. A verseny programját robotika, mesterséges intelligencia és egyéb, a témához kapcsolódó előadásokkal és bemutatókkal bővítettük.

 • Versenyt hirdet a kollégium az AJTP intézmények számára „Határtalan irodalom” és „Mester és Tanítványa” elnevezéssel.

 • Az AJTP országos Művészeti Fesztiválon 2008-ban és 2012-ben részesültünk a legeredményesebben felkészítő kollégium címben.

 • Az AJTP országos Művészeti Fesztiválon színjáték kategóriában csak fő-díjban, arany vagy ezüstminősítésben részesültünk az egyedi különdíjak mellett. A Helikon Fesztivál történetében egyedüli, hogy AJTP-s csoportként részt vettünk és ezüstminősítést szereztünk 2018-ban.

 • Helyi, iskolai vagy kollégiumi díjazásban mindig van AJTP-s tanuló.

 • Minden tanulót úszásra oktatunk a kollégiumban, ezt oklevéllel ismerjük el. Minden tanulót elviszünk Bajára, ahol kajakozni és kenuzni tanulnak a diákok.

 • Hagyománnyá vált, hogy a programban tanuló diákokhoz visszahívjuk azokat a régebbi tanítványainkat, akik személyiségükkel, tanulságos életútjukkal, jó tanácsaikkal motiválni tudják a jelenlegi „aranyosakat”.

 • Az egyéni teljesítményt, kiemelkedő eredményt külön elismerésben részesítjük pl. jutalomutazás formájában. Így jártunk már Angliában, Lengyelországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Németországban, Svájcban, Macedóniában, és Brüsszelben, az EU Központban.

 • A 9. osztályosoknak sí tábort szervezünk a program indulásától kezdve Olaszországba illetve Ausztriába. A sportos, egészséges életmódra nevelés és a félév utáni rekreáció mellett, tudatos célunk az is, hogy megmutassuk a diákoknak sikeres tanulmányaik eredményeként milyen életmód lehetőségek közül választhatnak.

 • 2012-es AJTP Országos tanévnyitó-konferencia szervezése és lebonyolítása az intézménypár vállalása volt.

 • 2013-ban jól sikerült vezetői tanulmányi utat szerveztünk Horvátországba.

 • Mindkét intézmény többszörösen Akkreditált Kiváló Tehetségpont és a Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézménye.

 • A kollégium Minősített Tehetség Műhely, egyedüli önálló kollégium az országos listában, és egyben Európai Tehetségpont is.

 • A kollégium tehetséggondozó jó gyakorlata megjelent az ország 10 jó gyakorlatát bemutató Géniusz könyvek 21. kötetében.

 • Példaértékű egyéni fejlesztési és portfólió készítésű gyakorlatunk megjelent a Géniusz Könyvek sorozat 40. kötetében.

 • Strukturált és értékteremtő programhétvégéket valósítunk meg, amely publikálásra került az Új Pedagógiai Szemle 2010/8-9. kötetében. 

 • Colligatum 6. számában az AJTP 15. helyi kollégiumi évéről emlékeztünk meg írásainkkal 2018-ban. (www.klebi.sulinet.hu)

 • Colligatum 8. kiadványunkban AJTP-s diákok kutatásait publikáltuk: Tudományos igényű kutatások középiskolás diákokkal.

 • Több jó gyakorlatunk is megjelent az AJTP kollégiumok 2018-as kiadványban: Tanulói mentor program, Tanulói portfólió szerepe a tehetségek kibontakoztatásában. (www.ajtp.hu

 • Több AJTP-s intézmény járt nálunk tapasztalatcserén: Székesfehérvár, Pécs, Bonyhád, Nyíregyháza, Szolnok, Veszprém.

 •  2018-ban megszerveztük az országos AJTP önismereti gyakorlatorientált műhelyhétvégét 35 fő részvételével.

 • Kezdeményező szerepet töltöttünk be az AJTP kollégiumi szakmai munkaközösség országos hálózatának létrejöttében.

 

Egykori diákok példaértékű életútja 

   Az ANTAL család: Antal Zsófia Anna 2011-ben érettségizett. A BGF Külkereskedelmi Karán nemzetközi logisztikai szakon végzett. Ezt követően a BME-re járt, ahol tanulmányai mellett már teljes állásban dolgozott. Jelenleg SAP tanácsadóként dolgozik a világ egyik legnagyobb audit vállalatánál.

   Antal Krisztina 2013-ban érettségizett. A Pázmány Katolikus Egyetemen végzett pszichológia alap és mester szakon. Az alapképzés során egy évet cserediákként Lengyelországban tanult. A mesterképzést felnőtt egészség és klinikai pszichológus szakirányon dicsérettel végezte. Az egyetemi évek alatt számos helyen végzett önkéntes munkát, négy évig vezette a kar cserediák programját. Jövőben neuropszichológus szakképzést szeretne szerezni. Célja, hogy agysérültek, stroke áldozatok és neurológiai betegségben szenvedőkön tudjon segíteni. Jelenleg Svédországban tanul és él. Antal Gábor 2015-ben érettségizett. BME-n kezdte az építőmérnöki képzést, de másfél év után rájött, hogy nem ez az, ami igazán érdekli. Jelenleg a Pázmány Egyetemen politológiát tanul. Minden nyáron bekapcsolódik egy-egy ifjúsági egyesület munkájába. Antal Zoltán 2018-ban érettségizett. A győri Széchenyi Egyetem járműmérnöki karán másodéves. A nyarat az USA-ban töltötte munkával, kis nyaralással, tökéletesítette angol tudását és némi spanyolt is összeszedett.

 

Fodor-Pálfy Éva

   A 2011-es érettségi után alkalmazott grafika szakon folytatta tanulmányait Budapesten. Tanulmányai mellett diákmunkásként dolgozott, így találkozott a HR szakmával. 2017-ben végzett az ELTE személyügyi szervező szakirányán. Tanulmányai alatt HR asszisztensként dolgozott, majd IT fejvadászként helyezkedett el. Ma egy 50 fős IT cégnél van HR manager pozícióban, olyan feladatköre van, amiről az egyetemen mindig is álmodott.

Vida Zoltán

   2013-ban érettségizett. Ezután a Kaposvári Egyházmegye papnövendékei közé vették fel, majd az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben, valamint az Esztergomi Hittudományi Főiskolán tanult teológiát. Közben 2015-ben lektorrá, 2016-ban akolitussá avatták Esztergomban. 2018 júniusában pedig diakónussá szentelték. A 12. félévben a Lengyeltóti Plébánián teljesített szolgálatot, a papszentelést megelőző gyakorlatként. Egyetemi diplomáját „summa cum laude” eredménnyel szerezte meg. 2019-ben Varga László megyéspüspök úr pappá szentelte a Kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházban. Első szolgálati helyként Siófokra került, mint káplán.

„Hosszú út állt előttem, míg pap lehettem. Ez irányú végleges döntésemet a középiskola alatt hoztam meg. Köszönöm a Kollégium és a Gimnázium támogatását, mind tanulmányilag, mind emberileg. Sokat formálódtam, alakultam az Arany János Tehetséggondozó Program révén.”

Buzsáki Dávid és Gyurákovics Martin – iskolapadból barátok lettek…

   Ismeretségük 2007-ben kezdődött a gólyatáborban, de a barátságra középiskola végéig kellett várni. „A program kínálta számos élménynek és nagyszerű tanárainknak köszönhetően kitartást, alázatot tanultunk, ami a felnőtt életben való helytállásban vált hasznunkra.” Dávid a BME-n folytatta tanulmányait, mint logisztikai mérnök-hallgató, míg Martin Győrben, a magyar autógyártás székhelyén koptatta tovább az iskolapadot, egy jövőbeli járműmérnökként. A sikeres diploma óta eltelt 3 év. Martin Budapestre költözött és jelenleg minőségirányítási rendszer mérnökként dolgozik egy USA-ban székelő vállalatnál. Nem sokkal a munka világába való belépés után, baráti és szakmai „kötődés” miatt Dávid is csatlakozott folyamatmérnökként Martin mellé az elektronikai iparban tevékenykedő vállalathoz, így folytatva azt a versengést, ami körül ölelte a középiskolai és az egyetemi éveket...

   „Péterfi Judit vagyok a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola harmadéves PhD-hallgatója. Ez a mondat végtelenül egyszerűen hat azok számára, akik velem együtt mondhatják el ugyanezt, viszont nem tudják, hogy én mennyire messziről is indultam el a fokozat megszerzéséhez vezető úton. Elvált szülők középső gyermeke vagyok, egy somogyi kis faluból származom és évekig a létminimum alatti életszínvonalon éltem családommal.

   A kiszakadási lehetőséget számomra az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) és a neki otthont adó Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium és Kaposvári Klebelsberg Kollégium adta. Az AJTP olyan mentális és anyagi támogatást nyújtott nekem, amely nemcsak lehetővé tette a kiváló érettségi megszerzését és ezzel a továbbtanulást, hanem finanszírozta a nyelvvizsgát, a jogosítványt, az ECDL-bizonyítványt is. Emellett számos élménnyel lettem gazdagabb, hiszen rengeteg kiránduláson is részt vettem ingyenesen külföldön (olasz sí tábor, horvát tengerpart, lengyel tanulmányi út stb.) és belföldön (budapesti opera, színházbérlet stb.) egyaránt, mely helyekre édesanyám önerejéből soha nem jutottam volna el.

   Jelenleg három diplomával (földrajz BSc 2015, geográfus MSc 2017, földrajztanár MEd 2019) és két nyelvvizsgával (angol középfok, német alapfok) büszkélkedhetek, a geográfia és a tanítás lett a munkám és a szenvedélyem és hiszek abban, hogy bárkik lehetünk, akik csak akarunk kellő energia befektetéssel. Az egyetemen a kutatási témám a kastélyok hasznosítási lehetőségei, így azzal foglalkozhatok, amivel szeretnék és a kutatói-oktatói munkámat motiváló mértékű ösztöndíjjal támogatják. A gimnázium előtti éveim és a mostani életem nem is lehetne ennél nagyobb kontrasztban és úgy gondolom, hogy a társadalmi mobilitási lehetőséget számomra édesanyám és az AJTP adta meg, mely eséllyel úgy érzem megfelelően tudtam élni. A jövőt illetően pedig idén májusban 27 évesen férjhez megyek, a doktori fokozat megszerzése pedig 2021 nyarára tehető. A családalapítás is a közeli célok közé tartozik, így a saját példámból tanulva a gyermekeimet is arra fogom nevelni, hogy bármit elérhetnek az életben, hiszen nekem az AJTP nekik pedig én és a párom fogjuk megadni az esélyt egy teljes értékű élet kialakításához. „