Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI
rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2019/2020.
tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvételre.
A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a
tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő
nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal
elhelyezett,
bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő
kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és
gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy
kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három
éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,
bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat
benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott
személy,
be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
értelmében kedvezményezett településen található,
bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési
lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal
rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d)
pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés
időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

2

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám
esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.
A program célja:
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos
helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek,
amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes
felkészítést.
Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.
A tanulók
- a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2020. január 17-én,
illetve pótló válogatási eljárás során 2020. január 25-én) − egy nem szaktárgyi jellegű −
felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően
fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
- A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók
számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely
intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a
felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika
feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza
meg: 2020. január 18. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2020. január 23.
14.00 óra).
A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető
középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján
készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola
helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén
tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen
nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és
képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A
Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C
típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol
nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek
informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. A programról további információk
érhetők el a www.ajtp.hu honlapon.
Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a
programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi
Erőforrások Minisztériuma honlapjáról ( www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások
Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság).
A pályázatnak tartalmaznia kell

3

a. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
b. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a
kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
c. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
d. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
e. a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban,
f. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz.
melléklet),
g. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a
hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
h. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére
elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h.
pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet).
(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért
iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos
elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban
részt venni.)
A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül
hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye
intézményébe nyerhetnek felvételt.
A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli
vizsgára 2019. december 6-áig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2019.
november 15-étől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján ( www.oktatas.hu ). A jelentkezési
lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János
Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.
A pályázatot legkésőbb 2019. december 11-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai
úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: " Arany János Tehetséggondozó Program".
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.
A pályázat eredményéről 2020. február 8-áig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.
A pályázat eredményéről történt értesítés után 2020. február 19-éig a felvételi eljárás keretében
a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a
Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2020. február 8-áig esetleg
elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek az
Arany János Tehetséggondozó Programba.)

4

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő
intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta
referenstől (beata.spohn@emmi.gov.hu).
A program leírása letölthető:
Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve
A kollégiumi nevelés alapprogramja (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rend.) - 4. melléklet, Arany János
Tehetséggondozó Program

A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:

Kaposvári Táncsics Mihály
Gimnázium
OM azonosító: 034141
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17.
Tel: 82/512-128
www.tancsics.hu
Partnerintézmény: Kaposvári
Klebelsberg Középiskolai Kollégium

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok letölthetőek itt.